schoolbestuur en campusraad

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De vzw Ignatius Scholen in Beweging is een scholen-vzw die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand en bestuurt

11 scholen, waarvan 2 secundaire scholen en 9 basisscholen. Het schoolbestuur volgt het ignatiaans pedagogisch project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De Raad van Bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de Raad van Bestuur:

voorzitter: Joris Tiebout

leden: Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder), Bart De Moor, Katrien Leveugle, Anne Deman-Baert, Herman De Cnijf, Anne Louwagie,
           Eddy Pauwels, Peter Knapen (afgevaardigde CEBECO), Bob Van de Putte (afgevaardigde CEBECO)


Centrale website: https://ignatiusscholeninbeweging.be/


De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke maar laat de operationele en uitvoerende aspecten van een aantal beleidsdomeinen zoals schoolorganisatie, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, infrastructureel en financieel beleid voorbereidend bespreken in de Campusraden.

De Raad van Bestuur toetst de voorstellen en beslissingen van de campusraden aan de strategische beleidskeuzes waarna de beslissingen bekrachtigd of voor verder overleg geagendeerd worden.

Een campusraad is doorgaans verantwoordelijk voor één school of één campus, doch kan in een aantal gevallen om historische of organisatorische redenen ook verbonden zijn aan verschillende scholen. In de Campusraad zetelen de directeur(s) van de school/scholen, de afgevaardigd bestuurder en een andere bestuurder van de Raad van Bestuur alsook een aantal externen.

De campusraad bestaat uit:

voorzitter: Chris Dirkx

secretaris: Kathleen Van Sweevelt

penningmeester: Gilbert Geerts

leden: Karel De Vuyst, Zuster Marita Segers, Jan Vinck, Katrien Leveugle, Nathalie Labeeuw, Peter Leys, Inge Scholliers

vertegenwoordiging vanuit het schoolbestuur: Katrien Leveugle en Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)

op uitnodiging: Sofie Maenhout (voorzitter schoolraad), Bert Buytaert (voorzitter ouderraad)


Je kan het schoolbestuur bereiken via het secretariaat van de school of je vindt contactgegevens in het schoolreglement.