leren en studeren

Leren en studeren


Via impulsen doorheen de basisschool ondersteunen en ontwikkelen we het leerproces.

We doen dit steeds op klasniveau, maar individualiseren indien nodig. Dit kan klasintern, maar ook klasextern.


In de kleuterschool gaat dit over kleine stapjes die een kleuter zet: stappenplannen gebruiken, iets kort onthouden, pictogrammen inzetten om afspraken te onthouden, verbale doe-opdrachten (vb. ga naar het toilet, doe je jas aan en zet je op de bank), luidop denken om iets te onthouden, geheugenspelletjes, reflecteren na een activiteit of op het einde van de dag, zelfstandigheid stimuleren door taakjes, vaste structuren hanteren, webschema maken (3KK), een opdracht hertalen, samen (kleuter-lkr of kleuter-kleuter) nadenken over mogelijke oplossingen  ... .


In de lagere school gaat dit over: boekentas maken, agenda/weekplanning gebruiken, takenbord, hoofd- en bijzaken leren onderscheiden, samenvattingen leren maken via schema’s, kennis maken met verschillende manieren om te leren leren (markeren, schematiseren, ezelsbruggetjes, mindmapping, kopieer- en afdektechniek …), nadenken over kennen/kunnen/attitudes, opzoekhouding ontwikkelen, belang van herhaling inzien en hanteren, verschillende werkvormen leren kennen (alleen, per twee of in groep), verschillende rollen leren opnemen in een groepswerk (materiaalmeester, tijdbewaker …), reflecteren op vooropgestelde doelen, onthoudboekje gebruiken om het geleerde op te zoeken, stappenplannen gebruiken, determineertabellen gebruiken, zelf vragen leren maken, voorbereiding maken, oplossingsstrategieën leren kennen, een eigen studiemethode ontwikkelen  … .


In het zesde leerjaar gebruiken we, in samenwerking met het CLB, de methode ‘Op weg naar het secundair onderwijs’.Onderwijsloopbaanbegeleiding


In onze schoolvisie kan je lezen dat we ernaar streven om kinderen op weg te zetten om wereldburgers te worden, met voldoende zelfkennis en troeven in handen voor de wereld van morgen. Het is onze taak om een leerling inzicht te laten krijgen in zijn interesses, mogelijkheden, zelfbeeld, motivatie, competenties, studievaardigheden ... en dat een leerling leert om de verantwoordelijkheid over en consequenties van zijn keuze te beseffen/te dragen.


In de kleuterjaren gaat dit over kleine stapjes die een kleuter zet: keuzebord, eigen grenzen leren kennen, eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen, talenten ontdekken, stappenplannen lezen, iets onthouden, kennis maken met enkele beroepen …


In de lagere school gaat dit over:  talenten verder ontwikkelen en tonen, in gesprek gaan met ouders over talenten, interesses tonen, proeven van een ruime waaier aan kansen op verschillende vlakken, ontdekken wat motiveert, geloven in de eigen mogelijkheden en kansen, structuur secundair onderwijs leren kennen, kennis maken met beroepen – genderonafhankelijk, praten over maatschappelijke kwesties via actuele thema’s …


De onderwijsloopbaanbegeleiding is onlosmakelijk verbonden met leren en studeren.