CLB - Waarvoor kan je bij het CLB terecht

Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen en werkt op een discrete wijze.

De medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht.


Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van leerlingen gebeurt op vier domeinen:

•Leren en studeren bv. als je kind problemen heeft met lezen, rekenen, leren…

•Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp…

•Preventieve gezondheidszorg bv. de systematische consulten (onderzoeken met de ganse klas)…

•Psychisch en sociaal functioneren bv. als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt…


De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de schoolraad geraadpleegd.

Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door veelvuldig overleg worden zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt en samen met de school zorgt het team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.


Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan.

Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te kunnen beslissen.

Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd.


We zullen samen met jullie bekijken wat jullie vraag is en uitleggen hoe we te werk gaan, wat het CLB- dossier inhoudt en wat jullie rechten zijn. Kunnen we jullie helpen, dan doen we dat ook. Valt jullie vraag buiten onze werking, dan krijgen jullie uitleg en informatie over waar jullie wel terecht kunnen. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB.


Heb je een klacht over de begeleiding dan kan je daarmee bij je CLB terecht. Verdere informatie kan je vinden op de website www.vclb-pieterbreughel.be.


De contactpersoon van het CLB  voor de school kan je terugvinden op de website van de school en van het centrum.

 

Verplicht


Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:


•De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen)

•Medische consulten (onderzoeken) voor de hele klas

•Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten


Op onderzoek


Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon en buitengewoon onderwijs is dat volgens vaste leeftijdscategorieën of volgens de overeenkomstige leerjaren: 1ste kleuter (4-jarigen) en 1ste leerjaar (7-jarigen) in het basisonderwijs.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.


Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van het centrum.


Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor opvolging van gehoor, groei,…


In het belang van de gezondheid van leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één van onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te melden aan de schooldirectie of aan de CLB-arts. Ter inlichting geven wij ook de minimum uitsluitingstijd.


Besmettelijke diarree – Voedselinfectie

Thuisblijven tot na genezing.


Bof

Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier.


Difterie

Thuisblijven tot na genezing.


Hepatitis A

Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen.


Hepatitis B

Acute vorm: thuisblijven tot na genezing.


Hersenvliesontsteking (Meningitis)

Thuisblijven tot na genezing.


Impetigo (huidinfectie)

Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een behandeling door uw huisarts.


Kinkhoest

Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica.


Mazelen

Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag.


Polio

Thuisblijven tot na genezing.


Roodvonk

Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste antibiotica.


Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid

o.a. St. Katarinawiel

Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden.


Schurft

Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling.


TBC

Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.


Windpokken

Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes.


Deze opdracht wordt gereglementeerd via het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (3 juli 2009).


Meer informatie:

http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten


Inentingen


Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de Vlaamse overheid is aanbevolen. Om de vaccinaties te krijgen moeten de ouders toestemming geven tot het kind meerderjarig is. In het basisonderwijs worden deze inentingen gegeven aan de leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar.